Autors i obra local

Oriol-Rafols

Ràfols Rubires, Oriol